Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Pracownik Politechniki Warszawskiej zatrudniony na stanowisku profesora. Przez 10 ostatnich lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Aktualnie jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i technicznych.

Główne obszary działalności badawczej profesora obejmują m in interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu badań i oceny niezawodności oraz ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę, rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dotyczących budowy i odnowy systemów dystrybucji wody i kanalizacji, planowania monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wdrażania Geograficznych Systemów Informacji do zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W swoim dorobku zawodowym zgromadził ponad 260 publikacji i ponad 120 opracowań niepublikowanych (raportów z badań, prac studialnych i ekspertyz), a także opracował ponad 240 recenzji i opinii różnego rodzaju.

Prof. M. Kwietniewski prowadzi szeroką współpracę z  jednostkami gospodarki wodno-ściekowej oraz firmami konsultingowymi krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.