Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Na Politechnice Łódzkiej pracuje od 1994 roku. W latach 2005-2012 był kierownikiem Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” organizowanych przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 2010-2019 był pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz ds. gospodarki odpadami na uczelni. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. W aktualnej kadencji (2020-2024) jest Dziekanem Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Jest autorem 6 monografii, 66 rozdziałów w monografiach, 132 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, ponad 350 wystąpień (referatów i posterów) na konferencjach naukowych oraz 12 patentów i 3 zgłoszeń patentowych oraz 2 Polskich Norm. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi wykłady w tym zakresie dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a także zrównoważonego rozwoju.

Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. w latach 2003-2019 był biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi ds. ochrony środowiska. W latach 2003-2010 był autorem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami medycznymi dla województwa pomorskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu radomszczańskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu sochaczewskiego oraz gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Żychlin. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia: planu implementacji dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, planu implementacji dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, opracowania „Analiza potrzeb budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych w Polsce”, „Przegląd polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów”.