Mgr inż. Konrad Motyliński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Energetyki i Lotnictwa, obecnie na etapie oczekiwania na obronę swojej rozprawy doktorskiej. Od 2014 roku jest kierownikiem grupy odpowiedzialnej za analizy numeryczne układów ze stałotlenkowymi ogniwami elektrochemicznymi (SOC) w Instytucie Energetyki (ogniwa paliwowe SOFC, elektrolizery SOE, ogniwa odwracalne rSOC i technologie pokrewne), obecnie Centrum Technologii Wodorowych CTH2-IEn. Specjalizuje się w projektowaniu instalacji z ogniwami SOC pod kątem bilansów cieplno-przepływowych, prowadzeniu symulacji stanów ustalonych i nieustalonych oraz optymalizacji pracy projektowanych układów energetycznych.

Opracowane przez P. Motylińskiego modele numeryczne zostały wykorzystane do realizacji szeregu projektów europejskich i krajowych, w tym:

  • BALANCE – Produkcja modułu do generacji energii elektrycznej lub wodoru, w oparciu
    o technologię rSOC, który w zależności od bieżącej ceny energii elektrycznej i danego zapotrzebowania przez użytkownika końcowego, był w stanie płynnie przełączać się między trybami SOFC/SOE.
  • SO-FREE – Opracowanie w innowacyjnej instalacji opartej na ogniwach SOFC do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii. Wiąże się to z przygotowaniem koncepcji układu cechującego się wysoką wydajnością, prawie zerową emisją, modułową konstrukcją i efektywną możliwością zasilania w energię i ciepło dla użytkowników końcowych w sektorach mieszkaniowym, handlowym, komunalnym i rolniczym.
  • ONSITE – Wybudowanie instalacji kogeneracyjnej (20 kW) ze stałotlenkowymi ogniwami elektrochemicznymi zintegrowanymi z wysokotemperaturowymi bateriami do pracy w trybie wyspowym.
  • HYDROGIN – Modułowa instalacja odwracalnych ogniw stałotlenkowych przewidziana do integracji z elektrownią przemysłową w celu poprawy elastyczności jej pracy i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetycznym.
  • „Wysokosprawna mikrokogeneracja oparta na stałotlenkowych ogniwach paliwowych zasilanych wodorem lub mieszaniną gazu ziemnego z wodorem (mCHP-SOFC)” – projekt realizowany przez IEn dla PGNiG.

Autor ponad 20 publikacji z tematyki stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych w literaturze międzynarodowej, również w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.