Dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, prof. Politechniki Poznańskiej

Nauczyciel akademicki, w latach 2016-2019 kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, aktualnie pracownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej; dyscyplina, specjalność naukowa: inżynieria środowiska, technologia oczyszczania ścieków, technologia uzdatniania wody.

Tematyka badawcza: badania eksperymentalne i modelowanie nowoczesnych procesów oczyszczania ścieków, w tym usuwania i odzysku związków biogennych, gospodarka osadowa, uzdatnianie wody.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii oraz indeksowanych artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wykonawca i kierownik projektów badawczych Członek: International Water Association, współzałożyciel i członek zarządu IWA-Poland, członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, wieloletni członek PZITS.