dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych. Zajmuje się badaniami i dydaktyką w obszarze modelowania, symulacji i optymalizacji sieci płynowych oraz zagadnieniami efektywności energetycznej w przesyle i dystrybucji mediów sieciowych. Ma w dorobku autorstwo lub współautorstwo ponad 100 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Promotor 20 prac magisterskich i w jednym zakończonym przewodzie doktorskim. Jest współautorem oprogramowania do symulacji sieci gazowych oraz sieci ciepłowniczych, wielokrotnie wdrażanego w przemyśle gazowniczym i w sektorze energetyki cieplnej. Współautor dwóch patentów i dwóch wzorów użytkowych. Bierze udział z wyboru w pracach zespołów eksperckich w kraju i za granicą, między innymi w International Gas Union – Working Committee 4 (Distribution).